ბავშვები ადამიანის ფრთები არიან”
(Dzieci są skrzydłami człowieka)
    W drugim dniu naszej pracy, nasi gospodarze zorganizowali nam spotkanie w tutejszym przedszkolu. Mogliśmy przeprowadzić diagnostykę pod kątem wad postawy, ale tez przypomnieć sobie jak ważne są nawet najmniejsze działania promujące zdrowie.
Jechaliśmy tam pełni obaw, ilu rodziców przyjdzie by nas wysłuchać, ilu zgodzi się na badanie dziecka. I ten dzień nas bardzo uskrzydlił. Bez względu na narodowość- rodzic zawsze chce dla swojej pociechy jak najlepiej. Cała dyrekcja przedszkola aktywnie uczestniczyła i zachęcała pozostałych do akcji. Wiemy już, ze wrócimy tam i to z zapasem wkładek ortopedycznych, które mamy zamiar na miejscu dopasować indywidualnie. W niektórych przypadkach będzie to szalenie ważne, by dzieci nie pogłębiały tworzących się problemów skoliotycznych,
a przede wszystkim mogły ganiać razem z innymi dziećmi na szkolnym podwórku.
Po powrocie z przedszkola, zgłosiło się do nas jeszcze kilka chętnych dorosłych osób na terapię i mamy wrażenie, ze z każdą osobą odblokowujemy społeczny strach przed kontaktem manualnym.
    My tez przeszliśmy swoją terapię w Gruzji- zooterapię. Przyjazne i spragnione pieszczot psy, koty, kózki i konie :) Życie blisko natury- kwintesencja poza miastowego życia gruzińskiego.
    Jeśli macie ochotę wesprzeć nas w zakupie wkładek dla dzieci- serdecznie zapraszamy. Każda pomoc będzie potrzebna !
Pozdrawiamy!
[Eng.]

“Children are the wings of a man”

    On the second day of our work, our hosts organized a meeting for us at the local kindergarten. We could carry out diagnostics in terms of posture defects, but also remind ourselves how important even the smallest health-promoting activities are. We were full of fears how many parents would come to listen to us, how many would agree to have their child examined. And that day made us very happy. Regardless of nationality, a parent always wants the best for their child. The entire management of the kindergarten actively participated and encouraged others to take action. We already know that we will return there with a supply of orthopedic insoles, which we intend to adjust individually on the spot. In some cases, it will be extremely important that children do not deepen the emerging scoliotic problems, and above all, that they can run with other children in the school yard. After returning from kindergarten, a few more willing adults for therapy came to us and we have the impression that with each person we unlock the social fear of manual contact.

    We also underwent our therapy in Georgia – zootherapy. Friendly and eager for caresses dogs, cats, goats and horses 🙂 life close to nature – the quintessence of extra-urban Georgian life.

    If you want to support us in the purchase of inserts for children – we cordially invite you. Any help will be needed 🙂

Best regards!

the RITA – “Region in Transition” Program
Project co-financed by the Polish-American Freedom Foundation as part of the RITA – “Region in Transition” Program implemented by the Education for Democracy Foundation.
პროგრამა RITA – რეგიონი გარდამავალ პერიოდში
პროექტი თანადაფინანსებულია პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდის მიერ, RITA – რეგიონი გარდამავალ პერიოდში პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ფონდი განათლება დემოკრატიისათვის.